2013/11/09

Berriro salatu beharko dugu?


Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkarteak establezimenduen terrazez erregistratutako 5 salaketa erantzun dizkigu Udalak: Gott, Torre de pizza, Kantoi, Giroki, Kenjisushi.

Erantzutea ondo dago (nahiz eta hori egitea normala izan beharko zen) eta batez ere, gure salaketak oinarriak dituztela iruditzea hobeto dago.

Etengabeko gertaerez, ez behin-behinekoez, Udalak berak ezagututakoez, ebazpena emateko Auzo Elkartearen salaketa erregistratu behar izatea gaizki dago. Eta eskasagoa da salatutako puntu guztiei ez erantzutea. Are okerragoa, puntu guztiei ez erantzuteko etorkizuneko Ordenantzari bidaltzea, egungo araudia betearaztea baztertuz.

Baina ebazpenak ez badira betearazten eta tarteka gertaera berdinak salatu beharrean egon beharko badugu, hori hainbat txartoagoa izango da. (Udalaren ebazpenak ikusi)
Jarraitzen du dagokion baino toki gehiago okupatzen


Udalak baimendutako jarduerak lizentzian agertzen diren baldintzekin bat datozela bermatzea Udal Gobernuari dagokio. Honetarako, Zuzenbideko ordenamenduak eskaintzen dituen zaintza-, ikuskatze- eta zigortze-eskumenak erabili behar ditu arretaz. Baimenarekin batera ezarritako beharrak betetzen ez badira, Toki-administrazioek lizentziak baliogabetzeko ahalmena dutela oroitarazi behar al da? Lizentziak eskubide automatikoa ez duela suposatzen azpimarratu behar da, lizentzia kontzesio administratiboa baita, zoru publikoaren okupazioa onartzen duena beste arauak urratzen ez diren bitartean.
Udalaren geldotasuna, ez-betetzeen aurreko nagikeria, errotik moztu behar diren gertaeren aurreko tolerantzia, gaitzesgarria izateaz gain hiritarron konfiantzaren galera besterik ez du sortzen

Ez-betetzeak salatu. Zure eskubidea da, zure esku dago

El Ayuntamiento ha contestado a 5 de las denuncias registradas por Parte Zaharrean Bizi sobre las terrazas de los establecimientos:  Gott, Torre de pizza, Kantoi, Giroki, Kenjisushi.

Está bien que conteste aunque ello debiera considerarse lo normal. Y, sobre todo, es mejor que reconozca que nuestras denuncias tienen fundamento.

Está mal que para que el Ayuntamiento acuerde una resolución sobre hechos que se repiten constantemente, no puntuales, conocidos de sobra, haya tenido que mediar una denuncia de la Asociación de Vecinos. Y peor es aun que no responda a todos los puntos denunciados. Y mucho más que se remita a la futura Ordenanza para no responderlos renunciando a hacer cumplir la normativa actual.

Pero el colmo será que estas Resoluciones no se hagan cumplir y que dentro de un tiempo tengamos que volver a denunciar los mismos hechos (ver las resoluciones del Ayuntamiento)

Corresponde al gobierno municipal garantizar que las actividades cuyo funcionamiento ha autorizado se ajusten a las condiciones impuestas en la correspondiente licencia. Para ello debe ejercitar con diligencia sus competencias de vigilancia, inspección y sanción que le atribuye el Ordenamiento jurídico. ¿Hace falta recordar que las Entidades Locales tienen potestad para anular la licencia de ocupación de la vía pública por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión? ¿Hace falta recalcar que la licencia no implica un derecho automático pues no es otra cosa que una concesión administrativa, una ocupación de suelo público que se autoriza si no se contravienen otras normas de convivencia?

La pasividad del gobierno municipal, su inoperancia ante los incumplimientos, su transigencia ante situaciones que debieran ser cortadas de raíz resultan censurables y no acarrean más que una pérdida de confianza de la ciudadanía en que quien incumple la normativa recibe la adecuada sanción.

Denuncia los incumplimientos. Es tu derecho, está en tus manos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario